Jak psát odbornou práci

 

Práce musí mít geografický charakter! Musí tedy být zaměřena na zkoumání souvislostí dané problematiky a jednotlivých složek přírodní a socioekonomické sféry.

Při psaní jakékoliv odborné práce se držíme určitých zásad. Dbáme na:

  • logickou a stylistickou stavbu,

  • dodržujeme pravidla českého pravopisu,

  • nevydáváme cizí myšlenky za vlastní, ale u všech pasáží textu, obrázků, grafů apod., které jsme bez úpravy převzali, uvedeme, odkud pocházejí. Např.: (podle P. Maneken, 1984)

  • nevymýšlíme si.

Pokud budete svou práci posílat elektronickou poštou, NEZAPOMEŇTE do předmětu zprávy uvést:   název referátu a příjmení (pokud není součástí vaší emailové adresy).

Práce několikastránkového rozsahu má mít následující strukturu:

  • titulní stránka - název práce, jméno autora(ů), e-mail, třída,  název a adresu školy     s t á h n o u t  jako doc nebo ppt

  • vlastní práce:  pokud se zabýváme nějakým výzkumem, tak v úvodu naznačíme, jaký problém zkoumáme a v závěru shrneme k jakému výsledku jsme došli

  • seznam literatury (viz níže)

  • přílohy – různé mapky, grafy a tabulky (pokud nejsou součástí vlastní práce)

 

            Seznam literatury se řídí normou ČSN ISO 690 pojednávající o bibliografických citacích. Uvádím zde některé příklady vycházející z této normy (do uvedeného příkladu dosazujte podle konkrétní situace):

Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha):

Maneken, P. Pokrok v lékařství. Přel. M. Hamouz. 1. vyd. Praha: Odeon 1984. 220 s. Facta historica. Sv. 18. Přel. z: Prophet der Vergangenheit.ISBN 80-206-0434-0

Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny):

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1999. Praha: PRESS-KO. ISSN 0862-9005

Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích:

ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s. 25-29.g

Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu:

HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé [CD-ROM]. Praha: Libri, 1966.

RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In Informedia ´98: Sborník [online]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5.1999]. Dostupné z URL: http://www.aip.cz/informedia98/ welcome.html.

Příklad bibliografické citace elektronické publikace, časopisu, zprávy, diskusního fóra:

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997-. [Cit. 1.4.1999]. Dostupné z URL: http:// ikaros.ff.cuni.cz

 

Nesprávné příklady citace:

 

Z P Ě T

Domů | Jak psát odbornou práci | Referáty pro 1. ročník | Referáty pro 2. ročník | Referáty pro 3. ročník | Referáty pro 4. ročník

Tento server byl naposledy aktualizován dne 17. 02. 2010